DOLAR 32,6420 1.13%
EURO 34,8974 -0.03%
ALTIN 2.451,912,56
BITCOIN 2185769-0,08%
Sakarya
24°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

17:08

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

X
T Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları

T Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları

ABONE OL
23 Mayıs 2024 19:39
T Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları
0

BEĞENDİM

ABONE OL

T Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları

T Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları

T Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • taahhüt: üstlenme,
 • taahhütlü: alındılı, bağıtlı,
 • taammüden: bile bile, tasarlayarak,
 • taarruz: saldırı,
 • taassup: bağnazlık,
 • tabaka: kat, katman,
 • tabansız: korkak,
 • tabetmek: basmak,
 • tâbi: bağlı,
 • tabiat: doğa.
 • tabiatıyle: kendiliğinden,
 • tabii: 1. doğal. 2. şüphesiz,
 • tabiiyet: 1. bağlılık. 2. uyrukluk,
 • tabip: hekim,
 • tabir: 1. deyim. 2. yorma,
 • tacil: hızlandırma,
 • tacir: tüccar,
 • tacizlik: tedirginlik,
 • tadilât: değişiklik,
 • tafsilat: ayrıntı,
 • tahakkuk: gerçekleşme,
 • tahakküm: zorbalık.
 • tahammül: 1. dayanmak. 2. kaldırmak. 3. katlanmak. 4. sabır,
 • taharet: temizlenme, temizlik.
 • tahassüs: duygulanma,
 • tahayyül: düşleme, imgeleme.
 • tahdidat: sınırlamalar, kısıntılar.
 • tahıl: hububat, zahire,
 • tahkikat: soruşturma,
 • tahlil: çözümleme,
 • tahliye: boşaltma,
 • tahmin: oranlama,
 • tahminen: aşağı yukarı,
 • tahrif: değiştirme,
 • tahrik: kışkırtma,
 • tahrip: yıkma.
 • tahsil: 1. alma, toplama. 2.öğrenim,
 • tahsilât: toplama,
 • tahsisat: ödenek, karşılık,
 • tahta: ahşap,
 • takat: güç.
 • takatsiz: dermansız,
 • takdim: 1. sunma. 2. tanıtma.
 • takdimci: sunucu, tanıtıcı,
 • takdim etmek: 1. sunmak. 2.tanıtmak,
 • takdir: beğenme,
 • takdis: kutsama,
 • takılgan: muzip,
 • takibat: kovuşturma, izleme,
 • takip etmek: izlemek,
 • takriben: aşağı yukarı,
 • takribi: yaklaşık,
 • takrir: önerge,
 • taksim: bölüştürme,
 • taksimat: bölüntüler,
 • taksirat: 1. kusurlar, suçlar. 2. alın yazısı,
 • takunya: nalın,
 • takviye: sağlamlaştırma, pekiştirme, kuvvetlendirme,
 • talan: yağma,
 • talebe: öğrenci,
 • talep: istek.
 • talih: 1. şans, baht. 2. kader, yazgı, alın yazısı,
 • talihli: şanlı, kaderli.
 • talihsizlik: şanssızlık.
 • talim: 1. öğretim. 2. yetiştirme. 3. alıştın,
 • talimat: yönerge, direktif,
 • talimatname: yönetmelik,
 • talip: istekli,
 • tam: eksiksiz,
 • tamah: aç gözlülük, hırs.
 • tamahkâr: aç gözlü, hırslı,
 • tamam: bütün, eksiksiz, tüm.
 • tamamen: büsbütün,
 • tamamlama: bütünleme, bitirme,
 • tamim: genelge,
 • tamir: onarım.
 • tamlayan: belirten,
 • tan: şafak, fecir,
 • tanı: teşhis,
 • tanıdık: bildik, dost.
 • tanık: şahit,
 • tanıklık: şahitlik,
 • tanım: tarif,
 • tanınmış: ünlü.
 • tanıtma: takdim.
 • Tanrı: Allah, Hak, Rab.
 • tanrısal: ilahi.
 • tanrısız: dinsiz, imansız, putperest,
 • tantana: görkem,
 • tanzim: düzeltme, düzenleme.
 • tapınak: mabet,
 • tapınmak: ibadet etmek,
 • taraça: seki.
 • taraf: 1. yön. 2. bölge. 3. kat, yan.
 • taraftar: yandaş, yanlı,
 • tarh: çıkarma,
 • tarım: ziraat,
 • tarımsal: zirai,
 • tarif: tanım,
 • tarihi: tarihsel,
 • tartaklamak: hırpalamak,
 • tartışma: 1. münakaşa. 2. münazara.
 • tarumar: darmadağın,
 • tarz: biçim, usul.
 • tasa: gam, kaygı, kuşku, endişe.
 • tasalanmak: hüzünlenmek, gamlanmak,
 • tasarı: proje,
 • tasarım: tasavvur,
 • tasarlamak: tasavvur etmek, zihinde kurmak,
 • tasarruf: biriktirim, tutum,
 • tasavvur: 1. tasarım. 2. göz önüne getirme,
 • tasdik: onaylama, doğrulama.
 • tasdik ettirmek: onaylatmak,
 • tasfiye: arıtma,
 • tashih: düzeltme,
 • taslak: kroki, şema, müsvedde.
 • tasnif: sınıflama,
 • tastamam: upuygun,
 • tasvip: onama,
 • tasvir: betimleme,
 • taşımacı: nakliyeci,
 • taşınır: menkul,
 • taşınmak: göçmek, nakledilmek,
 • taşıyıcı: hamal,
 • taşkın: aşın.
 • taş kömürü: maden kömürü,
 • taş yürekli: acımasız,
 • tat: lezzet, zevk, çeşni, haz.
 • tatbik: 1. ameliye. 2. pratik,
 • tatbikat: uygulama,
 • tatil: dinlence, ara.
 • tatlı: leziz, şirin,
 • tatmin: doygunluk,
 • tatminkâr: doyurucu,
 • tatsızlık: kavga,
 • tav: 1. uygun durum. 2. (hayvanlarda) semizlik. 3. kıvam,
 • tavassut: aracılık.
 • taviz: ödün.
 • tavsiye: öğütleme,
 • tayin: atama,
 • tayyare: uçak.
 • taze: körpe, dinç.
 • taziyet: baş sağlığı,
 • tazyik: basınç, baskı,
 • tebarüz: belirme,
 • tebdil: değiştirme,
 • teberru: bağışlama,
 • tebessüm: gülümseme,
 • tebligat: bildiri, bildirme,
 • tebrik: kutlama,
 • tecavüz: 1. saldırı. 2. sataşma.
 • tecil: erteleme, geciktirme,
 • tecrit: yalıtım, izolasyon,
 • tecrübe: deneyim, deneme, sınama,
 • teçhizat: donatım,
 • tedarik: bulma, sağlama,
 • tedarikli: gerekeni önceden sağlamış,
 • tedavi: iyileştirme,
 • tedbir: önlem, ihtiyat, temkin.
 • tedhiş: yıldırma, terör,
 • tedirgin: huzursuz, bezmiş,
 • tediye: ödeme.
 • tedrisat: öğretim,
 • teessüf: acınma, üzülme,
 • teessür: üzülme, üzüntü,
 • teferruat: ayrıntı,
 • tefsir: yorum,
 • teftiş: denetim, denetleme,
 • tehdit: gözdağı, korkutma,
 • tehir: erteleme, geciktirme,
tehlike: çekince,
 • tehzip: düzeltme, temizleme,
 • tek: biricik, yalnız, eşsiz,
 • tekâmül: 1. evrim, gelişim. 2.olgunluk,
 • tekdir: azarlama,
 • tekdüze: yeknesak, monoton,
 • tekerlek: teker,
 • tekerlenmek: yuvarlanmak,
 • tekerrür: tekrarlanma, yinelenme,
 • teklif: öneri, önerme,
 • tekniker: teknikçi.
 • tek parça: yekpare,
 • tekrar: yeniden, gene.
 • tekrarlamak: yinelemek,
 • tekrarlı: mükerrer,
 • teksir: çoğaltma,
 • tekstil: 1. dokuma. 2. dokumacılık,
 • tekzip: yalanlama.
 • telaffuz: söyleyiş,
 • telafi: karşılama, giderme,
 • telâş: kaygı, tasa.
 • telkin: aşılama,
 • tema: ana duygu,
 • temas: değinim, dokunma, ilişki.
 • temaşa: 1. seyir. 2. piyes,
 • temayül: eğilim,
 • temayüz: sivrilme,
 • tembih: uyan, uyarma,
 • temel: esas.
 • temelli: devamlı, daimi, temenni: dilek.
 • temin: sağlama,
 • teminat: güvence,
 • temiz: 1. lekesiz, kirsiz. 2. özenli.
 • temkinli: ağırbaşlı, ölçülü,
 • temsil: oyun.
 • temsilci: mümessil,
 • temyiz: ayırt etme.
 • tenakus: azalma,
 • tenakuz: çelişki,
 • tenasül: üreme,
 • tenasüp: orantı,
 • teneffüs: solunum,
 • tenezzül: alçalma,
 • tenha: ıssız, boş.
 • tenkit: eleştiri,
 • tentene: dantela.
 • tenzil: indirme,
 • tenzilât: indirim,
 • teori: kuram, nazariye,
 • tepki: reaksiyon,
 • terakki: ilerleme,
 • teras: taraça, seki.
 • terbiye: 1. eğitim. 2. görgü,
 • tercih: yeğleme,
 • tercüman: çevirmen,
 • tercüme: çeviri,
 • tereddüt: duraksama, kararsızlık,
 • terfi: yükselme,
 • terk: bırakma,
 • terör: tedhiş, yıldırma, yılgı,
 • tersine: aksine, bilâkis,
 • terslenmek: yüz bulamamak, azarlanmak,
 • terslik: aksilik,
 • tertibat: düzen,
 • tertiplemek: düzenlemek,
 • tertipsiz: düzensiz, savruk,
 • tesadüf: rastlama, rastlantı,
 • tesadüfen: rast gele.
 • teselli: avuntu,
 • teselli etmek: avutmak,
 • tesir: etki.
 • tesis: kurma,
 • tesis etmek: kurmak,
 • teskin: yatıştırma,
 • tespit: saptama,
 • tesviye: düzleme,
 • teşbih: benzetme,
 • teşebbüs: girişme,
 • teşekkül: oluşum,
 • teşerrüf: onurlanma,
 • teşhir: 1. gösterme. 2. sergileme.
 • teşhis: 1. kişileştirme. 2. tanı.
 • teşkil: oluşturma,
 • teşkilât: örgüt,
 • teşrif: şereflendirme,
 • tetkik: inceleme,
 • tevazu: alçak gönüllülük,
 • tevdiat: yatırım,
 • teveccüh: güler yüz, yakınlık gösterme,
 • tevekkeli: boşuna, nedensiz,
 • tevellüt: doğma, doğum,
tevhit: birleştirme,
 • tevkif: alıkoyma, tutuklama,
 • tevzi: dağıtma, üleştirme,
 • teyakkuz: uyanıklık,
 • teyit: 1. doğrulama. 2. gerçeklemek,
 • tezahür: belirme.
 • tezahürat: gösteri,
 • tezat: karşıtlık,
 • tezkere: pusula,
 • tezlik: çabukluk,
 • tıp: hekimlik,
 • tıpatıp: tastamam,
 • tıpkı: aynı.
 • tırtıklamak: aşırmak, çalmak,
 • tifo: karahumma.
 • tiksinme: nefret etme, iğrenme,
 • tinsel: ruhi.
 • titiz: müşkülpesent,
 • tiz: ince, keskin (ses),
 • tok: doymuş,
 • tok gözlü: gözü tok.
 • tolerans: hoşgörü,
 • tonton: güzel,
 • toparlak: kürevi.
 • toplam: yekûn,
 • toplum: topluluk, cemiyet,
 • toplumbilim: sosyoloji,
 • toprak: 1. arazi. 2. kara. 3.ülke. 4. zemin,
 • topyekün: toptan,
 • tor: 1. ağ. 2. acemi,
 • toraman: tombul (çocuk),
 • tosbağa: kaplumbağa,
 • toy: 1. acemi, tecrübesiz. 2. ziyafet.
 • töre: örf, görenek, gelenek, ahlâk,
 • tören: gösteri,
 • tövbekâr: tövbeli.
 • tuhaf: acayip, garip, değişik, antika.
 • tuhaflık: 1. tuhaf davranış. 2. garabet,
 • turfanda: yeni.
 • tutarlı: dengeli, çelişmesiz,
 • tutku: eğilim,
 • tutkun: bağlanmış,
 • tutsak: esir.
 • tutu: rehin, ipotek,
 • tutucu: muhafazakâr,
 • tutuk: durgun, çekingen,
 • tutuk evi: tevkifhane,
 • tutum: davranış.
 • tutumlu: idareli, eli sıkı.
 • tutumsuz: eli açık, idaresiz,
 • tuzak: hile.
 • tuzağa düşürmek: aldatmak,
 • tüh: yazıklar olsun,
 • tükenmek: bitmek,
 • tüketmek: bitirmek,
 • tüm: bütün, topu, tamam,
 • tümce: cümle,
 • tümör: ur.
 • tümsekli: dışbükey,
 • tür: cins, çeşit,
 • türemek: 1. ortaya çıkmak. 2. oluşmak.
 • Türkoloji: Türkbilim.
 • tütsü: buhur,
 • tüze: adalet,
 • tüzük: nizamname.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.